1394/09/20  
قرارداد خام کابینت

 دانلود قرارداد کابینت

 

 

دانلود قرارداد قابل تغییر کابینت

 

 

    اجناس مورد  قرارداد  بدون هرگونه عذری بایستی به فروشنده مسترد گردد و خریدار تمام حق و حقوق خود را از خود سلب می نماید.                                                                              

4. تعهدات فروشنده

 الف : تهیه نقشه اجرائی ؛ساخت ونصب آشپزخانه پس از انجام اندازه گیرهای لازم وتوافق با خریدار كه پیوست می باشد.

       ب : تهیه وساخت كابینتهای آشپز خانه طبق مدل ورنگ ذكر شده در نقشه سفارش بر اساس استاندارد.

       ج : حمل کابینتها طبق توافق بعمل آمده بعهده فروشنده  می باشد. ضمناً حمل کالا از طبقه همکف به بالا با هزینه خریدار انجام می گیرد..

 د : نصب لوازم ذكر شده در نقشه سفارش در صورتیكه توسط. فروشنده به فروش رسیده باشد .(چنانچه تجهیزات و لوازم از سوی خریدار تهیه   شده باشد ؛    هزینه نصب  بهعده خریدارمی باشد وتا روز نصب ، لوازم مذکور در اختیار گروه نصب قرار گیرد در غیر این صورت زمان نصب تجهیزات تابع زمان بندی افرا خواهد بود)

        ه : پرداخت كلیه حقوق دولتی كه قانوناً به این قرارداد تعلق می گیرد .

 

.5تعهدات خریدار

الف : پرداخت نصف مبلغ كل قراردادبلا فاصله پس از امضاء قرارداد وتسویه باقیمانده 2روز قبل ازحمل ؛(تحویل ونصب كابینتهای منوط به تسویه حساب كامل از جانب خریدار خواهد بود .)

ب : آماده سازی محل نصب كابینهای آشپزخانه بطور كامل شامل نصب كلیدهای وپریزهای لازم؛ سیم كشی برق؛ لوله كشی های آب سرد وگرم وفاضلاب ؛ لوله كشی گاز وتعبیه جای لوله های هواكش ؛ تراز بندی زیر وپشت وكف آشپزخانه.                                                           

ج : هزینه های حمل ونصب در مبلغ قرارداد منظور شده است.

د : پرداخت هزینه نصب سفارشها در شهرستانها با توافق طرفین .

 

.6 فسخ قرارداد

الف : هریك از طرفین قرارداد حق دارند ظرف مدت 2 روز پس از امضای قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام نموده ومراتب را كتباً به طرف مقابل اطلاع دهند (درصورت فسخ از طرف خریدار ؛ خریدارمی بایستی مبلغ  2500000ریال   بابت هزینه طراحی پرداخت نماید).

ب : درصورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از 2 روز تا یك هفته بعد از تاریخ امضای قـرارداد خریدار عهده دارپرداخت 20%  از مبلغ كل قرارداد به فروشنده می باشد.

 

 

ج : در صورتیكه خریداربعد از یک هفته تا تاریخ تحویل اقدام به فسخ قرارداد نماید عهده دار پرداخت 60% از کل مبلغ قراردادبه فروشنده  میباشد.

د : فروشنده ا وخریدار تحت شرایط فورس ماژور حق فسخ یا به تعویق انداختن تاریخ تحویل قراداد را تارفع حالت فورس ماژورخواهند داشت.

 

 

 

.7 شرایط عمومی

الف : بروز عوامل فورس ماژور سبب ساقط شدن تعهدات طرفین قرارداد خواهد بود.

ب : پس از نصب وتحویل نهائی كابینتهای آشپزخانه چنانچه به علت عدم استفاده صحیح خـــریدار مــعایبی دركابینتهای بوجود آید هیچ گونه مسئولیتی به عهده. فروشنده  نمی باشد . دراین صورت فروشنده طبق در خواست خریدار معایب ناشی از عدم استفاده صحیح را حتی الامكان در صورت وجود امكانات كافی رفع نموده وهزینه های مربوط را طبق فاكتور از خریدار دریافت می دارد.

ج : هرنوع تغییر در رنگ ؛ مدل یا تعداد كابینتها ووسائل مــوضـوع این قرارداد از طرف خریدار فقط یك بار مقدور بوده وباید حداكثر ظرف مدت 2روز از تاریخ امضای قراداد صورت تغییرات درخواستی از طرف خریدار كتباً به فروشنده تسلیم شده باشد. در غیر این صورت هیچگونه تغییری در نقشه موضوع این قرارداد برای فروشنده مقدور نمی باشد .

د : امضاء قراردادحاكی از آگاهی كامل وقبول كلیه مشخصات فنی نقشه نهائی از جانب مشتری بوده وكلیه تغییرات موضوع بند (ج)  این مـــاده را نیز شـــامل می گردد. این قرارداد در 7  ماده  و 17 بند در دو نسخه تنظیم ودر تاریخ مصرحه بالا به امضای طرفین رسیده است .

 

 

 

امضاء مدیرفروش فروشنده                                                                          امضاء خریدار                                                                                  


   نظرات کاربران  
کامنتهای ارسالی کاربران
هیچ یادداشتی برای این موضوع ارسال نشده است
ارسال کامنت
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
وب سایت:
کامنت: *
Captcha